Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

ASOCIATIA DOCS 4 EVER respectă dreptul privind confidențialitatea și protecția datelor utilizatorilor site-ului www.docs4ever.ro. Intenția noastră este aceea de a oferi celor care accesează site-ul o experiență sigură, în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în baza noastră de date sunt utilizate exclusiv în scopurile corecte.

Definiții

În sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor):

 1. “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Când se solicită  un serviciu de pe site-ul nostru sau prin intermediul celorlaltor metode ale noastre de contact (telefon, email, față în față la sediul nostru, Facebook sau orice retea de socializare, WhatsApp etc.), vom cere solicitantului  să ne furnizeze informații cu caracter personal, inclusiv numele și prenumele, data nașterii, sexul, adresa, detaliile documentului de identitate, numarul de telefon, adresa de email, CNP, datele cuprinse în cartea de muncă. 

Legalitatea prelucrării

Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Prelucrăm  datele cu caracter personal colectate pentru îndeplinirea unor obligatii legale cum ar fi adresele solicitate de instanțele de judecată pentru cauze având ca obiect recunoașterea unor drepturi ale persoanelor la care am eliberat adeverințe, certificate, adrese, etc. sau  solicitările Caselor de Pensii.

Temeiul prelucrării este constituit din legislația în domeniul pensiilor, a muncii , dispozțiile Codului Civil și a codului de procedură civilă, soluționarea cererilor petenților persoane fizice precum și executarea contractelor de prestări servicii încheiate cu terte persoane fizice și juridice.

Prelucrăm datele următoarelor categorii de persoane:

 • reprezentanții (persoane fizice) ai clienților persoane juridice care au încheiate contracte de arhivare cu subscrisa;
 • reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct sau indirect în relațiile contractuale cu subscrisa;
 • persoanele fizice care solicită diferite servicii;

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum și termenele de păstrare prevăzute de nomenclatorul arhivistic propriu.

Site-ul www.docs4ever.ro îți permite să postezi parerea ta cu privire la unele servicii achiziționate de la noi. Dacă alegi să postezi comentarii, numele tău și comentariile despre serviciile noastre vor putea fi vizualizate de ceilalți utilizatori ai site-ului.

Este posibil să divulgăm date cu caracter personal instituțiilor care aplică legea, în măsura în care acest lucru este solicitat prin lege sau este strict necesar pentru prevenirea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor și a fraudelor sau dacă suntem altfel obligați, prin lege, să facem acest lucru. Este posibil să fim nevoiți să divulgăm date cu caracter personal către Autoritățile competente pentru a ne proteja și a ne apară drepturile sau bunurile sau drepturile și bunurile partenerilor noștri de afaceri.

Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal conferite de prezentul Regulament:

 • Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE)2016/679.